EUs personvernforordning (GDPR) forplikter KG HELSE (Helsekonsulent Karianne Gjertsen, org.nr. 923869093) om å redegjøre for hvordan virksomheten behandler opplysninger om deg. For å kunne utføre tjenester du ber om, er det avgjørende at virksomheten innhenter noen opplysninger. 

Den behandlingsansvarlige av dine personopplysninger er en fysisk eller juridisk person, som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke midler som skal benyttes. Det er egne regler for dette.

Her finner du mer informasjon om hva en databehandler er.

Hva slags opplysninger virksomheten samler inn og behandler.
Når du kjøper en tjeneste av KG HELSE er det avgjørende for virksomheten at det samles inn visse opplysninger for å kunne levere den helsetjenesten du ber om, og det samles kun inn opplysninger som er nødvendige for dette formålet.

Navn, adresse, fødselsnummer og personnummer, adresse og e-post adresse er opplysninger som kan være nødvendige for å utøve gitte tjenester.

KG HELSE er en helsetjeneste, og er underlagt blant annet helsersonelloven og derav krav om dokumentering i journal. Her lagres kontaktopplysninger og helseopplysninger som du gir fra deg. KG HELSE og helsekonsulent Karianne Gjertsen er underlagt streng lov om taushetsplikt.  Du har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Les mer om pasientjournalloven og forskrift om pasientjournal.

Lagring av personopplysninger
KG HELSE bruker EASYPRACTICE som journalsystem både ved konsultasjoner og ved Online oppfølging. Din deltakelse ved fellestrening blir også registrert i dette systemet dersom du samtykker til det. Her vil dine personopplysninger lagres, og din journal vil føres her. Dette systemet har høyeste sikkerhetsnivå, og beskytter dine opplysninger fra å gå tapt, bli endret eller at uvedkommende får kjennskap eller tilgang til dem. Det brukes 2-faktor innlogging i systemet for ekstra sikkerhet.  

Ved betaling med kort eller VIPPS, vil det ikke lagres noen opplysninger om deg i regnskapssystemet, og det er derfor ingen tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg. 

Sletting av opplysninger
Journaler som ikke skal oppbevares etter arkivloven eller annen lovgivning, og som ikke lenger antas å være bruk for, vil slettes, normalt etter 10 år siden siste innføring.

Dine rettigheter
Du har normalt sett rett til innsyn i din egen journal, og du kan få utskrift av kopi.
Du kan be om retting eller sletting av uriktige opplysninger i din journal. Det er særregler for retting eller sletting av pasientjournal. Dette er beskrevet nærmere i helsepersonelloven og journalforskriften.

Ved ønske om sletting/endring bes du om å henvende deg til KG HELSE, og gi opplysninger om feilene, og hvordan de kan rettes. Du skal få svar på en slik forespørsel innen 30 dager. Hvis forespørselen om retting/slettes avslås, kan du påklage dette til Fylkesmannen. Du kan også trekke ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. 

Utlevering av personopplysninger
KG HELSE utleverer ikke dine personopplysninger til tredjeparter. I spesielle tilfeller der det er behov for å dele slik informasjon (for eksempel ved rådføring med lege), vil vi be om ditt samtykke til dette.

Hvis du opplever at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det som er beskrevet her, eller bryter Personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. All behandling av personopplysninger hos KG HELSE skjer innenfor EU/EØS-området.

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere deg om dette.